כניסה להורים 

התקנון שלנו - עוגנים

פרק א' – כללי

1. שם
לשכת עוגנים (להלן: "לשכת עוגנים" או "עוגנים").
 
2. כתובת
מען הלשכה הוא ברחוב מנורת המאור 8, תל אביב.
 
3. אבני יסוד
עוגנים מאמינה בסביבה תחרותית הוגנת וחופשית המאפשרת לענף להתפתח ולהגיע לגבהים חדשים. כל חמשת המרכיבים בראש מעיינינו:  הגננות/בעלי הגנים, הילדים הקטנים, אנשי הצוות החינוכי, ההורים וכל הסביבה.
 
4. מטרות לשכת עוגנים
• לדאוג ולעודד את הניהול התקין והחוקי של כל גני הילדים בארץ , הן בפן העסקי והן בפן המקצועי, תוך שקיפות מלאה לצוות החינוכי וכמובן ההורים.
• לבנות מותג איכותי עבור הורים המחפשים מסגרת חינוכית לגיל הרך במגזר הפרטי ולהוות להם עוגן אמיתי וחוף מבטחים.
• לחזק ולשפר את התקשורת של מנהלי המסגרת החינוכית לבין גורמי מפתח חשובים כמו הצוות החינוכי וההורים.
• לאפשר לחברים בעוגנים שירות ייחודי ומקצועי בעל ערך מוסף בתחומי הניהול והפדגוגיה לגיל הרך.

פרק ב' – להיות חבר בלשכת עוגנים

5. חברי לשכת עוגנים
חברי לשכת עוגנים (להלן: "חבר/ים או חבר/י לשכת עוגנים) הם כדלקמן:
עסק או ארגון, כהגדרתם בתקנון זה, הפועל בישראל, שביקש להצטרף כחבר לשכת עוגנים וקבלתו אושרה ע"י הנהלת הלשכה והוא עומד בדרישות התקנון.
 
6. תנאי סף לחברות בלשכת עוגנים
בנוסף לקבוע בסעיף 5 לעיל, תנאי סף בלשכה יהיו כדלקמן:
• לחבר התנהלות תקינה מול רשויות המס.
• כל חברי הצוות של החבר היו בקורס עזרה ראשונה כמצוין בחוק.
• מתחם הגן עבר בדיקה של ממונה בטיחות למוסדות חינוך (סוקר בטיחות).
• החבר לא הורשע בעבירה נושאת קלון ולא מרצה עונש פלילי.
• החבר אינו בפשיטת רגל ואינו חייב כספים.

פרק ג' – הצטרפות ללשכת עוגנים

7. קבלת חברים ללשכת עוגנים
הליך הקבלה לחברות בלשכת עוגנים יהיה כדלקמן:
• המועמד יחתום על בקשת הצטרפות בנוסח המקובל בלשכה.
• הבקשה תכלול הצהרה של מועמד כי הוא עומד בתנאי הסף הנדרשים ומתחייב למלאם כי הוא מתחייב למלא אחר הוראת תקנון הלשכה והחלטותיה.
• הבקשה תידון ע"י הנהלת הלשכה או מי שהוסמך על ידה לצורך כך.
• המועמד ימציא ללשכה על פי דרישתה כל מסמך לרבות אישורים רשמיים ותצהירים, כל זאת לוודא את עמידתו של המועמד בתנאי הסף.

פרק ד' – זכויות

8. זכויות החבר בלשכת עוגנים
חבר לשכת עוגנים הוא בעל זכויות כדלקמן:
• בחירה של 12 השתלמויות מתוך 17 המוצעות ע"י הלשכה.
• ליווי משפטי שוטף בחינם מעו"ד מוכר שלנו.
• ליווי פדגוגי שוטף חסוי בחינם ממוחית הבית שלנו.
• 15% הנחה על כל הפרסומים באתר הגננת (באנרים, מודעות וכו').
• מעל 1100 ₪ לקידום הגן באתר בדמות הנחות והטבות.

פרק ה' – חובות
 
9. חובות החבר בלשכת עוגנים
• חבר לשכה חייב בתשלום דמי חבר כפי שייקבעו מעת לעת ע"י הנהלת הלשכה. (להלן: "דמי חבר").
• דמי חבר ישולמו על בסיס שנתי שוטף. התשלום יבוצע באמצעי תשלום של החבר עצמו בלבד.

פרק ו' – סיום חברות

10. החברות בלשכה מסתיימת בכל אחד מהמקרים הבאים:
• החבר הודיע ללשכה בכתב על סיום חברותו.
• בקרות אחד מהאירועים כדלקמן: יחיד – פטירה או הכרזה כפושט רגל, תאגיד – השלמת הליכי פירוק.
• החבר לא שילם דמי חבר בהתאם לנהלים שייקבעו ע"י הנהלת הלשכה.
• החבר פועל בניגוד למטרות הלשכה ו/או פוגע בפעילות הלשכה ו/או כבודה.
• בנסיבות המיוחדות.

אתר זה הינו חלק מפורטל גני הילדים  אתר הגננת - חיפוש גן ילדים, פעוטון וצהרון בסביבת מגוריך. כל המידע על גני ילדים, להורים ולגננות .      הוסף למועדפים ושתפ/י את חבריך ב-